نظر شما در مورد امکانات رفاهی که این مدیریت تدارک دیده است، چیست؟

از جمله قرارداد با رستوران ها، فروشگاه ها، هتل ها و استخر