مطالب مرتبط با کلید واژه

امور رفاهی


اداره رفاه و تربیت بدنی

اداره رفاه و تربیت بدنی

معرفی واحد رفاه کارکنان امور رفاهی عبارت است از مجموعه عملیاتی که باعث حل مشکلات کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی‌المقدور مرتفع می‌سازد و آنها را از نظر ...