مطالب مرتبط با کلید واژه

ثبت


دبیرخانه

دبیرخانه

مقدمه: مکاتبات اداری یکی از وسایل انتقال اطلاعات برای اجرای وظایف در هر سازمان است که یکی از ابزارهای مهم مدیریت در تهیه برنامه ها و تصمیم گیری های اداری محسوب می شود. باتوجه به اهمیت مکاتبات اداری و سهم بزرگ آن ...