• ۱ چک لیست ارزیابی اجرای دوره ها و کلاسهای درسی

چک لیست ارزیابی اجرای دوره ها و برنامه های کلاسی - چک لیست ارزیابی اجرای دوره ها و کلاسهای درسی

چك ليست ارزيابي اجراي دوره ها و كلاسهاي درسي
 • 0
 • 1
 • 1- آيا شروع دوره تحصيلي به طور منظم در زمان مقرر انجام مي شود؟*بدخوب
  2
 • آيا ابلاغ اساتيد پيش از شروع ترم تحصيلي تحويل داده شده است؟*بدخوب
  3
 • 2- آيا اطلاع رساني به موقع به دانشجويان درخصوص زمان برگزاري كلاسها انجام گرفته است؟*بدخوب
  4
 • 3- آيا تعداد كلاسها بر اساس ميزان واحد در طول ترم تحصيلي برگزار شده است؟*بدخوب
  5
 • 4- آيا محتواي درسي در زمان مقرر و پيش از شروع ترم تحصيلي آماده شده است؟*بدخوب
  6
 • 5- آيا آزمون ها در زمان مقرر اجرا گرديده است؟*بدخوب
  7
 • 6- آيا نمرات دانشجويان در زمان مقرر اعلام گرديده است؟*بدخوب
  8
 • 7-آيا رسيدگي مناسب به اعتراضات دانشجويان انجام گرفته است؟*بدخوب
  9