رضایت مندی از امور آموزشی

پرسشنامه ارزیابی اعضای هیات علمی( امور آموزشی)
 • 0
 • سن*به سال وارد شود
  1
 • سابقه کار*به سال وارد شود
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • گروه شغلی*
  4
 • وضعیت استخدامی*
  5
 • محل خدمت*
  6
 • رضایت از شرکت در کلاسهای آموزشی اعضای هیات علمی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  7
 • رضایت از تسهیلات آموزشی جهت حضور در کنگره*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  8
 • رضایت از بستر آموزش مجازی( نوید و ...)*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  9
 • رضایت از سیستم اطلاع رسانی برنامه ها و آئين نامه ها*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  10
 • رضایت از توزیع واحدهای درسی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  11
 • رضایت از توزیع پایان نامه ها*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  12
 • رضایت از دسترس بودن وسایل آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  13
 • رضایت از نرم افزارها و سامانه های آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  14
 • رضایت از تلاش دانشگاه درتهیه رسانه های کمکی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  15
 • رضایت از امکان ادامه تحصیل*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  16
 • رضایت از مشارکت در تصمیم گیری ها*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  17
 • رضایت از پیگیری درخواست ها*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  18
 • رضایت از تلاش مدیران در تقویت گروه*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  19
 • رضایت از حمایت دانشگاه در شیوه های نوین*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  20
 • رضایت از استفاده دانشگاه از نخبگان داخل و خارج*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  21
 • رضایت از استفاده دانشگاه از اعضای هیات علمی بازنشسته*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  22
 • رضایت از احساس امنیت و آرامش در محیط کار*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  23
 • رضایت شما از همکاری کارشناسان آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  24
 • رضایت از فضای فیزیکی و محیط*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  25
 • رضایت از مسئولین و معاونت آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  26
 • رضایت شما به طور کلی از امور آموزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  27