اولویتهای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۸۳۵

با توجه به اینکه انجام پژوهش در همه سطوح الویت خاص خود را دارند. بدین منظور سطوح پژوهش را در سه الویت زیر تقسیم نموده تا محققین محترم به ضرورت انجام پژوهش ها واولویت نیاز ها توجه ومسیر تحقیقاتی خود را ترسیم نمایند.

 

 

الف: پژوهش های دارای اولویت بالا(سطح یک):

ارزیابی سیاست های آموزشی، درمانی ، مراقبتی و بهداشتی

 

ب: پژوهش های با اولویت متوسط

ارزیابی چالش ها و ضرورت های توجه به اخلاق در حوزه های مختلف آموزش، درمان ، مراقبت وبهداشت

نقد اقتصادی مراقبت ، آموزش و در مان  در حوزه بهداشت ودرمان

بررسی اهمیت و شیوه های صیحح ارتباطات را درحوزه های مختلف 

مقایسه تاثیر روش های مراقبت از بیماران در بیمارستان های مختلف

ارزیابی چرایی و چگونگی تاثیر روشهای مختلف در حوزه سلامت

بررسی برونداد روشهای مختلف مراقبت از بیماران در حوزه های مختلف


ج. پژوهش های با اولویت کم:

ارزیابی  نگرش بیماران و کارکنان حوزه بهداشت و در مان  در خصوص نحوه ارائه و دریافت خدمات پرستاری و مامایی

 

 

کلید واژه ها: اولویتهای پژوهشی دانشکده پرستاری شازند