شرح وظایف شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۶۴۰
 • تدوین برنامه راهبردی و سیاست های پژوهشی دانشکده
 • تهیه، تدوین و بازنگری آیین نامه های مختلف پژوهشی
 • اصلاح قوانین و مقررات در راستای بکارگیری سیاستهای تشویقی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق برای اعضاء هیات علمی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی
 • تصویب نهایی طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان دوره های تکمیلی
 • تصویب نهایی اولویتهای پژوهشی پیشنهادی توسط گروههای آموزشی
 • بررسی و اظهار نظر در باره مسائل ارجاع شده از سوی شورای پژوهشی یا معاون پژوهشی دانشگاه 
 • فراهم کردن زمینه اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه و مدیریت های زیر مجموعه 
 • نظارت بر روند صحیح اجرای طرح های پژوهشی
 • ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی ، ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
 • پایش و ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی
 • برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی 
 • برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
 • ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
 • ترغیب و تشویق دانشجویان جهت مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی

کلید واژه ها: شرح وظایف شورای پژوهشی

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱