پرسشنامه ارزیابی اعضای هیات علمی(امور فرهنگی و رفاهی)

فرم پرسشنامه ارزیابی هیات علمی(امور فرهنگی و رفاهی)
 • 0
 • اطلاعات دموگرافیک
  1
 • سن*به سال
  2
 • سابقه کار*به سال
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • گروه شغلی*
  5
 • وضعیت استخدامی*
  6
 • جنسیت*
  7
 • تحصیلات*
  8
 • محل خدمت*
  9
 • میزان رضایت شما از فراهم بودن امکانات رفاهی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  10
 • رضایت از تسهیلات ورزشی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  11
 • رضایت از تسهیلات بهداشتی و درمانی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  12
 • رضایت از سقف تسهیلات بیمه تکمیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  13
 • رضایت از امکانات برای فرزندان*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  14
 • رضایت از تسهیلات مالی و وام*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  15
 • رضایت در برگزاری تورهای تفریحی زیارتی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  16
 • رضایت از کارگاهها و برنامه های فرهنگی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  17
 • رضایت از برخورد کارکنان*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  18
 • رضایت از مدیران و مسئولین معاونت فرهنگی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  19
 • رضایت شما به طور کلی از امور رفاهی و فرهنگی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  20