مطالب مرتبط با کلید واژه

الکترونیکی


شناسنامه خدمات دانشگاه

شناسنامه خدمات دانشگاه

لیست خدمات دوراول اصلاح نظام اداری  1- اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان باشناسه ۰ ۰ ۵۰ ۶۲ ۴۱ ۸۰ ۱ 2-الکترونیک کردن کلیه پرونده‌های سلامت باشناسه ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۴۱ ۶۰ ۱ 3-رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی باشناسه ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۶۱ ۶۰ ...

شناسنامه خدمات معاونت غذاودارو

شناسنامه خدمات معاونت غذاودارو

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03          1-خدمت پیگیری کمبودهای دارویی و هماهنگی با شرکت‌های توزیع دارویی و نظارت بر توزیع دارو در بخش دولتی و ...

شناسنامه خدمات معاونت بهداشتی

شناسنامه خدمات معاونت بهداشتی

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح  نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03             1-خدمت ثبت موارد مثبت سرطان در سیستم پورتال غیر واگیر لیست خدمات شناسه دار دور اول اصلاح نظام ...

شناسنامه خدمات معاونت درمان

شناسنامه خدمات معاونت درمان

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری باتوجه به نامشخص بودن  لیست خدمات استانی لغایت 96/11/03 نوبت‌دهی در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ارتقاء وضعیت پذیرش تا جواب‌دهی در آزمایشگاه نوبت‌دهی سیستمیک درمانگاه ارسال الکترونیک اطلاعات درخواستی نسخه های بیماران به شرکت های ...

شناسنامه خدمات معاونت آموزشی

شناسنامه خدمات معاونت آموزشی

لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری سالهای 96-94            1-تسویه‌حساب و اعلام فارغ‌التحصیلی دانشجویان لیست خدمات شناسه دار دور اول اصلاح نظام اداری سالهای 96-94             1-خدمت جذب اعضای هیأت علمی ...