شناسنامه خدمات دانشگاه

تعداد بازدید:۱۹۳۷
شناسنامه خدمات دانشگاه

لیست خدمات دوراول اصلاح نظام اداری 

1- اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان باشناسه ۰ ۰ ۵۰ ۶۲ ۴۱ ۸۰ ۱

2-الکترونیک کردن کلیه پرونده‌های سلامت باشناسه ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۴۱ ۶۰ ۱

3-رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی باشناسه ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۶۱ ۶۰ ۱

4-صدور کارت بھداشت باشناسه ۰ ۰ ۷۰ ۱ ۰ ۴۱ ۶۰ ۱

5-ارسال الکترونیک اطلاعات درخواستی نسخه ھای بیماران به شرکت ھای
بیمه گراز طریق خروجی بیمارستان ھای تابعه ب صورت روزانه

6-نوبت دھی الکترونیکی در کلینیک ھای تخصصی و فوق تخصصی

7-پیگیری کمبودھای دارویی و ھماھنگی با شرکتھای توزیع دارویی...

8-نوبت دهی سیستمیک درمانگاه بیمارستان های تخصصی

9-ارتقاء آگاھی و آموزش الکترونیکی در حوزۀ سلامت با شناسه۰ ۰ ۵۰ ۱ ۰ ۸۱ ۸۰ ۱

10-صدورپروانه موسسات پزشکی باشناسه 16021013100

11-تمدید پروانه مؤسسات پزشکی باشناسه ۱ ۰ ۳۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۶۰ ۱

12-توزیع پزشکان و صدور گواھی ھای مربوطه باشناسه 16031014000

13-جذب اعضای ھیات علمی دانشگاه باشناسه10031028100

14-انتقال کارکنان دانشگاه اعم از بھداشتی و درمانی، آموزشی به سایر
دستگاهھای اجرایی

15-آنکالی پزشکان

16-ثبت موارد مثبت سرطان در سیستم پورتال بیماریھای غیر واگیر

17-سیستم پذیرش اینترنتی بیماران

18-مدیریت درخواست و تحویل تجھیزات مصرفی پزشکی واحدھای عملیاتی

لیست بازنگری خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

19- ابطال پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی باشناسه۲ ۰ ۳۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۶۰ ۱

20- اصلاحات مورد بر اساس تقاضای مؤسسه پزشکی باشناسه۳ ۰ ۳۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۶۰ ۱

21- لغو براساس زمان‌بندی تعیین شده در قرارداد تأسیس موسسه پزشکیباشناسه ۴ ۰ ۳۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۶۰ ۱

22-معرفی اعضای هیئت علمی به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات باشناسه ۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰

23-معرفی کارکنان و اعضای غیر هیئت علمی به بانک‌های عامل جهت استفاده از تسهیلات باشناسه ۱ ۰ ۱ ۹ ۲ ۰ ۱ ۱ ۳۰ ۱

24-صدور گواهی معافیت باشناسه ۳ ۰ ۴۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱

25-ثبت نام وبرگزاری آزمون باشناسه ۰ ۰ ۶۱ ۲ ۰ ۴۱ ۸۰ ۱

26-اعلام نتایج آزمونھا و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمونھاباشناسه۱ ۰ ۶۱ ۲ ۰ ۴۱ ۸۰ ۱

27-خدمات پزشک خانواده باشناسه ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۶۰ ۱

28-آموزش مستمر جامعه پزشکی باشناسه ۰ ۰ ۴۰ ۲ ۰ ۵۱ ۸۰ ۱

29-مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی باشناسه ۲ ۰ ۸۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۶۰ ۱

کلید واژه ها: شناسنامه خدمات شناسه دار الکترونیکی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹