مطالب مرتبط با کلید واژه " آدرس محل کار "


معرفی پرسنل واحد سیستم ها وروش ها

خانم آذردخت بنی جمالی کارشناس مسئول سیستم ها و روش ها مدرک تحصیلی :فوق لیسانس جامعه شناسی سابقه خدمت: 30سال آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری تلفن مستقیم:33126950 مرکزتلفن: 8- 33136055 داخلی : 2246   آقای ابوالفضل ...

معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

آقای مهران هدایت زاده کارشناس مسئول مهندسی مشاغل مدرک تحصیلی:  لیسانس مدیریت صنعتی سابقه خدمت : 20سال آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری تلفن مستقیم: 33126430 مرکزتلفن : 8 - 33136055 داخلی 2238   خانم زهرا مجلسی راد کارشناس ...

معرفی پرسنل واحد مهندسی سازمان

خانم اکرم علی دادی رئیس گروه مهندسی سازمان     مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقه خدمت : 6سال آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری  شماره مرکزتلفن:8- 33136055 داخلی:2226  خانم سمیه السادات میر جعفری کارشناس مهندسی سازمان مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت ...

معرفی پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت

       آقای عباس محسنی کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت مدرک تحصیلی فوق دیپلم اداری/مالی سابقه خدمت: 23سال آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک طبفقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری  تلفن مستقیم:3123472     تلفن مرکز :   8- 3136055داخلی: 2244   آقای ابولفضل افروز کارشناس آموزش ضمن خدمت مدرک ...

معرفی پرسنل واحدارزیابی عملکرد کارکنان

خانم اعظم نکو نام کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقه خدمت: 24سال آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری   مرکزتلفن: 8- 33136055 داخلی :2277  

معرفی پرسنل واحد تحول اداری

خانم لیلا مهاجری کارشناس تحول اداری مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقه خدمت: 14سال آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری  مرکزتلفن: 8- 33136055 داخلی :2264