اخبار

پایش حوزه منابع انسانی توسط کارشناسان وزارت

با حضور گروه پایش وزارت از حوزه های مختلف منابع انسانی ارزیابی بعمل آمد و در نهایت گروه در دفتر معاونت محترم توسعه گزارش پایش را ارائه و مقرر شد نتایج بصورت گزارش کتبی از سوی وزارت به دانشگاه ابلاغ شود تا نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام گردد.

ادامه مطلب