آرشیو اخبار

فراخوان جذب نیروی شرکتی کارشناس تغذیه- شبکه بهداشت و درمان محلات

شرکت توانخواهان در نظر دارد نسبت به جذب ۱ نفر نیرو از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه (حسب تعداد شرکت کنندگان) در رشته شغلی کارشناس تغذیه به شرح جدول ذیل به صورت شرکتی جهت خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت محلات به کارگیری نماید.ضمنا کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام مراحل قانونی به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی و صلاحیت ایشان بررسی خواهدشد. لذا داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به تکمیل وتحویل فرم درخواست شغل خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب

فراخوان جذب نیروی شرکتی ماما -مرکز جامع سلامت نیمور محلات

شرکت بهبود امداد در نظر دارد نسبت به جذب۲ نفر نیرو از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه (حسب تعداد شرکت کنندگان) در رشته شغلی ماما به شرح جدول ذیل به صورت شرکتی جهت خدمت در مرکز خدمات جامع سلامت نیمور محلات به کارگیری نماید.ضمنا کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام مراحل قانونی به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی و صلاحیت ایشان بررسی خواهدشد. لذا داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به تکمیل وتحویل فرم درخواست شغل خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب