بیمارستان مهر خنداب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک