مطالب مرتبط با کلید واژه

دهان


دهان و دندان

   مسئول واحد: خانم صغری جمالو    مدرک و رشته تحصیلی:     کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان    شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان : 1-      تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان 2-      هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با ...