مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش آموزان


بهداشت مدارس

سرکار خانم جمالو        سمت: مسئول بهداشت مدارس        واحد بهداشت مدارس  تاریخچه واحد بهداشت مدارس درسال 1369 توافق نامه ای بینوزارتین بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ووزارت آموزش وپرورش در7بند به تصویب رسیدومقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت ...