بهداشت مدارس

تعداد بازدید:۱۶۴۳


سرکار خانم جمالو
       سمت: مسئول بهداشت مدارس
       واحد بهداشت مدارس
 تاریخچه واحد بهداشت مدارس
درسال 1369 توافق نامه ای بینوزارتین بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ووزارت آموزش وپرورش در7بند به تصویب رسیدومقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت آموزش وپرورش به وزارت بهداشت واگذارشده بودند مجددا به وزارت اموزش وپرورش منتقل گردند . طرح قانون انتقال مراقبینبهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش درجلسه علنی مورخ 12/9/70به تصویب وسپس به تاییدشورای نگهبان رسید. ازتاریخ تصویب این قانون تاکنون آن دستهازمراقبین بهداشت که تاپایان سال 1357 درمدارس عالی بهداشت وابسته به وزارت آموزشوپرورش تربیت شده اند ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به واحدهای آموزشی تابعهانتقال یافتند.
متعاقب آن درتاریخ 7/2/73 قانون اصلاح انتفال مراقبین بهداشت بهواحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش وپرورش تصویب وبه موجب آن کلیه مراقبین بهداشتازوزارت بهداشت به وزارت آموزش وپرورش منتقل شدند. طبق تبصره 4 این قانون مسئولیتبرنامه ریزی ،سیاستگذاری ،تربیت نیروی انسانی واجرادرقالب شبکه های بهداشت ودرمانکشورکماکان به عهده وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می باشد

شرح وظایف واحد بهداشت مدارس در ستاد:
1-برنامه ریزی ، هماهنگی ، اجرا، نظارت و پیگیری در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.
2-تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی بین بخشی با ادارات آموزش و پرورش وارگانهای ذیربط.
3-هماهنگی با مرکز بهداشت استان و اجرای طرح ها و بخشنامه های استانی
4-بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه و رابطین بهداشت.
5-جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی و مدارس تحت پوشش به تفکیک شهر و روستا.
6-انجام معاینات غرباگری و پزشکی دانش آموزان در قالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار.
7-ارائه برنامه های آموزشی به پرسنل و گروههای هدف (دانش آموزان ، مربیان، والدین ) در قالب کارگاهها، جلسات آموزشی ، سمینارها.
8-نظارت بر واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی و دبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریها.
9- نظارت بر شناسایی دانش آموزان بیمار و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تخصصی.
10- نظارت بر بررسی، بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.
11-نظارت بر بازدید محیط مدارس، بوفه های مدارس، توزیع شیریارانه ای، تغذیه میان وعده دانش آموزان با همکاری و هماهنگی واحد بهداشت محیط.

شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

2-4

کلید واژه ها: بهداشت واحد بهداشت بهداشت مدارس مدارس واحد بهداشت مدارس وزارت وزارت آموزش وپرورش وزارت آموزش دانش دانش آموزان

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱