مطالب مرتبط با کلید واژه

دولتی


مشارکت مردمی

نام نام خانوادگی: خانم اکرم جهانشاهلو      کارشناس: جلب مشارکتهای مردمی شرح وظایف: -بررسی و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارت متبوع 2-تدوین برنامه عملیاتی جلب مشارکت بر اساس اولویتها 3-برنامه ریزی ...