مشارکت مردمی

تعداد بازدید:۱۲۸۵


نام نام خانوادگی: خانم اکرم جهانشاهلو      کارشناس: جلب مشارکتهای مردمی

شرح وظایف:
-بررسی و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارت متبوع
2-تدوین برنامه عملیاتی جلب مشارکت بر اساس اولویتها
3-برنامه ریزی در جهت پیشبرد اهداف برنامه های مشارکت جامعه از طریق جلب مشارکت سایر سازمانها، ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی
4-نظارت بر جمع آوری گزارش فعالیتهای جلب مشارکت در سطح استان و ارسال به وزارت متبوع
5-جلب مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی در جهت استفاده از منابع بالقوه آنان در توسعه برنامه های سلامت
6-تهیه نشریات و پوسترها و تصاویر آموزشی در جهت اهداف برنامه جلب مشارکت
7-همکاری در تمامی مراحل تهیه، تدوین کتابهای آموزشی داوطلبان سلامت
8-جمع آوری ، بررسی، تجزیه و تحلیل گزارشات آماری فصلی و سالیانه در سطح استان وارسال به موقع به وزارت متبوع و بازخورد مناسب به واحدهای تابعه
9-تعیین چارچوب آموزشی برای کارشناسان جلب مشارکت در مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه
10-برنامه ریزی و اجرای کارگاههای آموزشی برای کارشناسان ستاد مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستان جهت کسب مهارت ارتباطی برای جلب مشارکت مردم 

شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

2-7

کلید واژه ها: مشارکت جلب مشارکت جلب برنامه اهداف برنامه دولتی آموزشی جهت