مطالب مرتبط با کلید واژه

امور قراردادها


وظایف امور قراردادها

امور قرار دادها شرح وظایف:   -مکاتبه حداقل سه ماه قبل از پایان قرارداد جهت تعیین تکلیف قرارداد و اخذ مجوز لازم جهت ارائه قرارداد یا بارگزاری فراخوان و مناقصه جدید -ارسال درخواست در سامانه معاملات و قراردادهاپس از اخذ مجوزهای لازم و قیمت ...