مطالب مرتبط با کلید واژه

شرح وظایف


شرح وظایف حقوقی

شرح وظایف : *بررسی و طرح دعاوی حقوقی و جزایی دانشگاه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و نیز پاسخگویی به دعاوی اشخاص علیه دانشگاه به منظور دفاع از حقوق و منافع دانشگاه و ...

وظایف امور قراردادها

امور قرار دادها شرح وظایف:   -مکاتبه حداقل سه ماه قبل از پایان قرارداد جهت تعیین تکلیف قرارداد و اخذ مجوز لازم جهت ارائه قرارداد یا بارگزاری فراخوان و مناقصه جدید -ارسال درخواست در سامانه معاملات و قراردادهاپس از اخذ مجوزهای لازم و قیمت ...