لیست رابطین هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیفنامنام خانوادگیمحل خدمتشماره تماستوضیحات
1حجت الهجدیدیمعاونت آموزش--
2رضاسپهری پویامعاونت تحقیفات--
3حمیدرضاکریمیمعاونت توسعه مدیریت--
4زهرانصرالهیمعاونت درمان--
5دکتر قنبرفراهانیمعاونت بهداشت--
6فاطمهخلیلیمعاونت غذا و دارو--
7مریم ساداتسجادیمعاونت دانشجویی--
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.