اخبار

برگزاری دومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در سال جاری

برگزاری دومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در سال جاری گالری

دومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی شامل دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده های علوم پزشکی ساوه و خمین در محل دبیرخانه هیات امنا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه عملکرد دانشگاه و دانشکده ها بررسی و سپس بودجه تفصیلی ۱۴۰۲ توسط مدیران بودجه ارائه شد و پس از بحث و بررسی اعضا، دستورات مشترک و اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب