اخبار

دومین جلسه هیات امناء دانشگاه برگزار شد

برگزاری دومین جلسه هیات امناء دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک،خمین و ساوه در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ گالری

دومین جلسه هیات امناء دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک،خمین و ساوه در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸برگزار شد . دراین جلسه بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۱ و شاخص عملکرد ۱۴۰۰ و پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشگاه صورت پذیرفت

ادامه مطلب