اخبار اصلی

دومین جلسه هیات امناء دانشگاه برگزار شد

برگزاری دومین جلسه هیات امناء دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک،خمین و ساوه در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ گالری

دومین جلسه هیات امناء دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک،خمین و ساوه در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸برگزار شد . دراین جلسه بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۱ و شاخص عملکرد ۱۴۰۰ و پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشگاه صورت پذیرفت

ادامه مطلب

برگزاری کمیسون دائمی هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، ساوه و خمین گالری

شانزدهمین جلسه کمسیون دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک ، ساوه و خمین ، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ با حضور اعضای محترم کمیسون دائمی هیات امناء در محل دانشگاه علوم پزشکی اراک تشکیل و پیشنهادات بررسی و نهایتا مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا در این جلسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی برای حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردید.

ادامه مطلب