دستور العمل تشکیل کمیسیون دائمی هیات امناء و اعضای آن دستور العمل

تعداد بازدید:۲۰۷۱

دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیات امناء

 

  • درهردانشگاه علوم پزشکی کمیسیونی دائمی مرکب از حداقل دو عضو منتخب هیأت امناء، رئیس مؤسسه، یک نفر صاحب­نظر در امور مالی از مؤسسه و یک نفر مطلع از قوانین و مقررات حقوقی و اداری با مدیریت رئیس مؤسسه و دبیری رئیس/مسئول دبیرخانه هیأت امنای مؤسسه مطابق شیوه نامه و دستورالعمل­های مصوب هیأت امناءتشکیل می‏شود(احکام اعضای کمیسیون پس از تصویب در هیات امناء مؤسسه توسط نماینده وزیر در امور هیات امناءصادر می شود).
  • استفاده کارشناسی ازاعضای سابق هیأت امنای مؤسسه و مدیران و مسئولین پیشین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دراین کمیسیون و کسب مشورت وتجارب ایشان بدون حق رأی بلامانع است.
  • در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره مسایل مطرح شده در جلسه هیأت امناء به بررسی بیشتر نیاز داشته باشد، حسب مورد، موضوع تحت نظارت کمیسیون دائمی به کمیته تخصصی ذی­ربط ارجاع، و نتیجه مباحث پس از بررسی نهایی در کمیسیون دائمی،توسط دبیر کمیسیون در جلسه بعدی هیأت امناء گزارش خواهد شد.

اعضاء کمیسیون دائمی هیات امناء  دانشگاه   

  • دکتر علیرضا امانی رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء
  • دکتر فرهاد فراهانی عضو کمیسیون دائمی هیات امناء
  • فاطمه رودبارانی دبیر کمیسیون دائمی هیات امناء

کلید واژه ها: کمیسیون کمیسیون دائمی کمیسیون دائمی هیات کمیسیون دائمی هیات امناء امناء هیات امناء دائمی هیات امناء هیأت امناء دائمی دائمی هیات

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۲