آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مجموعه تنفیحی قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۸مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
آیین نامه استفاده از اعضای هیات علمی مدعومصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها ۱۳۸۶.۰۴.۱۹مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۱ اسفند ۱۳۸۹
تفویض صلاحیت انتخاب روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۲۸ تیر ۱۳۹۰
سیاست کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳.۰۱.۱۸سیاست کلی نظام
سیاست کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی تحقیقات و فناوری) مصوب ۱۳۹۳.۰۶.۲۹سیاست کلی نظام
سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامتمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی