• ۱ مخصوص دانشجویان

پرسشنامه نظرخواهی از نحوه تدریس دروس نظری(مخصوص دانشجویان) - مخصوص دانشجویان

فرم نظرخواهي از نحوه تدريس دروس نظري
 • خواهشمند است ، جهت افزايش كيفيت آموزش با دقت پر شود.
  0
 • 1
 • نام درس*
  2
 • نام استاد*
  3
 • سال تحصيلي*
  4
 • 1- قدرت تفهيم و انتقال مفاهيم درس*ضعیفمتوسطخوبعالی
  5
 • 2- ميزان تسلط در موضوع درس*ضعیفمتوسطخوبعالی
  6
 • 3- روش تدريس*ضعیفمتوسطخوبعالی
  7
 • 4- ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي*ضعیفمتوسطخوبعالی
  8
 • 5- علاقه و رغبت در رفع مشكلات عملي دانشجويان*ضعیفمتوسطخوبعالی
  9
 • 6- ميزان پذيرش نظرات دانشجويان در رابطه با درس*ضعیفمتوسطخوبعالی
  10
 • 7- ميزان رعايت نظم در فعاليتهاي آموزشي و حضور در كلاس درس و طول زمان كلاس*ضعیفمتوسطخوبعالی
  11
 • 8- ميزان رعايت سرفص دروس*ضعیفمتوسطخوبعالی
  12
 • 9- ميزان ارائه مطالب و اطلاعات جديد*ضعیفمتوسطخوبعالی
  13
 • 10- ميزان تاثير تكليف تعيين شده*ضعیفمتوسطخوبعالی
  14
 • پيشنهادات*
  15