شرح وظیفه شورا

تعداد بازدید:۱۶۶۶

برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه

 

کلید واژه ها: شرح وظایف شورا دانشکده پرستاری شازند