پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۲۷۵

آخرین ویرایش: ۲۵ تیر ۱۳۹۷


روش کار و فرایند فارغ التحصیلی به چه شکل می باشد؟

1)      بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان ترم آخر توسط کارشناسان آموزش دانشکده،چک کارنامه های نیم سال های تحصیلی گذرانده و تهیه گزارش از وضعیت تحصیلی و واحدهای گذرانده شده دانشجو
2)      ارسال اسامی دانشجویان فارغ التحصیل در پایان هر نیم سال توسط اداره آموزش دانشکده به اداره امور فارغالتحصیلان آموزش دانشکده
3)      اخذ کارنامه آخرین نیم سال تحصیلی دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشکده پس از ثبت نهایی کلیه دروس انتخابی در آن نیمسالوارسالآنجهتتاییدبهادارهخدماتماشینیدانشگاهپسازتاییدادارهآموزشدانشکده
4)      اخذ کارنامه کل دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشکده و تایید آن توسط اداره آموزش دانشکده
5)      اعلامزمانمراجعهجهتتسویهحسابتوسطادارهآموزشدانشکدهبهدانشجو
6)      مراجعهدانشجوبهادارهآموزشدانشکدهدرزماناعلامشده
7)      اخذمدارکلازمجهتانجاممراحلفارغالتحصیلیازدانشجوتوسطکارشناسآموزشدانشکده
8)      ارائه دو برگ تسویه حساب داخلی به دانشجو جهت انجام تسویه حساب با مراکز درمانی، آزمایشگاه ها و واحدهای داخلی دانشکده
9)      اخذ دو برگ تسویه حساب داخلی پس از تکمیل از دانشجو و ارائه پنج برگ تسویه حساب نهایی پس از مهر و امضای سرپرستآموزشدانشکدهوریاستیامعاونتآموزشیدانشکده
10)   انجاممراحلدبیرخانهدردانشکده
11)   مراجعه دانشجو به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و انجام امور تسویه حساب با واحدهای آن حوزه،صدور شماره دبیرخانه و اخذ فرم اعلام بدهی
12)مراجعه دانشجو به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، انجام مراحل امضای مدیریت ،صدور شماره دبیرخانه و تحویل نسخهمدیریتآموزشفرماعلامبدهیبهدبیرخانه
13)مراجعه دانشجو به آموزش دانشکده، تحویل فرم تسویه حساب نهایی و نسخه آموزش دانشکده فرم اعلام بدهی به کارشناس آموزش دانشکده
14)تهیه و تنظیم فرم اعلام فراغت از تحصیل دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و مدارک شناسایی توسط کارشناس آموزش دانشکدهوالصاقعکسبرفرممذکور
15) پیوست مدارک مورد نیاز به فرم اعلام فراغت از تحصیل دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشکده ،بررسی مجدد مدارک توسطسرپرستآموزشدانشکدهوامضایفرممذکورتوسطریاستیامعاونتآموزشیدانشکدهوانجاممراحلدبیرخانهدر دانشکده
16) ارسالفرماعلامفراغتازتحصیلدانشجووضمائمبهمدیریتآموزشوتحصیلاتتکمیلیدانشگاه
17) بایگانییکنسخهازکلیهمدارکومستنداتومکاتباتدرپروندهآموزشیدانشجودربایگانیادارهآموزشدانشکده

نحوه درخواست میهمانی به چه شکل است؟  

1)      اعلام زمان درخواست میهمانی توسط اداره آموزش دانشکده به دانشجو
2)      مراجعه دانشجو به اداره آموزش در زمان اعلام شده
3)      ارائه درخواست کتبی و مدارک و مستندات درخواست میهمانی توسط دانشجو و بررسی آن توسط اداره آموزش
4)      مراجعه دانشجو به استاد مشاور جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و اظهار نظر کتبی جهت ارزیابی :
(a)    انتخاب واحد از بین دروس ارائه شده در دانشگاه مبداء
(b)    انتخاب واحد بر اساس معدل نیم سال قبل
(c)    رعایت دروس پیش نیاز
5)      بررسی درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشکده (در صورت موافقت استاد مشاور).
6)      اعلام نظر و درج نظر نهایی در صورت جلسه شورای آموزشی دانشکده
7)      اعلام نتایج نهایی به دانشجویان متقاضی میهمانی و بایگانی درخواست و مدارک آن دسته از دانشجویانی که با درخواست آنها موافقت نشده است.
8)      اطلاع رسانی به دانشجویان در صورتی که با میهمانی آنها موافقت شده است جهت دریافت فرم میهمانی و تهیه و اسکن مدارک لازم
9)      بررسی ثبت نام و ارسال مدارک و مستندات دانشجو در سامانه میهمانی توسط اداره آموزش دانشکده در موعد مقرر و ارجاع آن به اداره آموزش دانشگاه جهت انجام مراحل بعدی (در صورت عدم نقص مدارک).
10)    بایگانی یک نسخه از کلیه مدارک و مستندات و مکاتبات در پرونده آموزشی دانشجو در بایگانی اداره آموزش دانشکده

نحوه درخواست انتقال به چه شکل است؟

1)      اعلام زمان درخواست انتقالی توسط اداره آموزش دانشکده به دانشجو
2)      مراجعه دانشجو به اداره آموزش در زمان اعلام شده
3)      ارائه درخواست کتبی و مدارک و مستندات درخواست انتقالی توسط دانشجو و بررسی آن توسط اداره آموزش دانشکده
4)      مراجعه دانشجو به استاد مشاور جهت بررسی وضعیت تحصیلی و اظهار نظر کتبی
5)      بررسی درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشکده (در صورت موافقت استاد مشاور)
6)      اعلام نظر و درج نظر نهایی در صورت جلسه شورای آموزشی دانشکده
7)      اعلام نتیجه نهایی توسط معاونت آموزشی یا ریاست دانشکده به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت موافقت با درخواست انتقال دانشجو در شورای آموزشی دانشکده و ارسال درخواست دانشجو به انضمام مدارک و مستندات در موعد مقرر جهت طرح در شورای نقل و انتقالات دانشگاه
8)      طرح موضوع انتقال دانشجو در شورای نقل و انتقالات دانشگاه و بررسی مدارک و مستندات
9)      اعلام نتایج نهایی از طریق ارسال صورت جلسه شورا به اداره آموزش دانشکده توسط اداره آموزش دانشگاه
10)   اعلام نتیجه شورا به دانشجویان متقاضی انتقال
11)   اطلاع رسانی به دانشجویان در صورتی که با انتقال آنها موافقت شده است جهت دریافت فرم انتقال و تهیه و اسکن مدارک لازم
12)   بررسی ثبت نام و ارسال مدارک و مستندات دانشجو در سامانه انتقال توسط اداره آموزش دانشکده در موعد مقرر و ارجاع آن به اداره آموزش دانشگاه جهت انجام مراحل بعدی در صورت عدم نقص مدرک
13)   بایگانی یک نسخه از کلیه مدارک و مستندات و مکاتبات در پرونده آموزشی دانشجو در بایگانی اداره آموزش دانشکده

نحوه رؤیت نمرات کوئیز و نمرات کارآموزی از طریق سایت به چه شکل می باشد؟

1-ورود به سایت دانشکده پرستاری شازند
2-انتخاب دگمه نمرات از دگمه های سمت راست صفحه اصلی سایت
3- انتخاب گزینه دانشجویان
4- انتخاب گزینه کوئیز برای نمرات میان ترم و گزینه پایان ترم برای نمرات پایانی
5- ورود رمز (شماره دانشجویی برای هر دو جای خالی)لازم به ذکر است دانشجویان عزیز می توانند پس از ورود به صفحه خود رمز ورودی را تغییر دهند. 
کلمات کلیدی

نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده پرستاری شازند به چه ترتیب می باشد؟  

1- مراجعه به دفتر آموزش دانشکده پرستاری شازند و دریافت فرم مخصوص درخواست گواهی اشتغال به تحصیل از کارشناس گروه آموزشی.
2- پرکردن اطلاعات خواسته شده در فرم، توسط دانشجو 
3- مراجعه به رئیس دانشکده پرستاری و گرفتن موافقت با درج امضای ایشان و ارجاع درخواست دانشجویی  به کارشناس آموزش توسط ایشان.
4- پرکردن اطلاعات دانشجویی در سیستم اتوماسیون اداری توسط کارشناس آموزش و ارجاع آن به ریاست دانشکده پرستاری شازند
5- رؤیت و امضای  نامه از طریق اتوماسیون توسط رئیس دانشکده و ارجاع نامه به دبیرخانه
6- مراجعه دانشجو به دبیرخانه و دریافت گواهی اشتغال به تحصیل 

آدرس و شماره تلفن بیمارستان ها:

بیمارستان ولی عصر: میدان حضرت ولیعصر (عج)  32222003

بیمارستان امیرالمومنین : میدان بسیج-جنب دانشکده پزشکی  34173601

بیمارستان امیرکبیر: خیابان شهید شیرودی - میدان پرستار 19-33134715

بیمارستان خوانساری: انتهای خیابان دانشگاه - 333675001

بیمارستان طالقانی: ضلع غربی خیابان امام خمینی جنب شرکت گاز - 32776063