کانون فراهان

ردیفنام کانوننام دبیرجانشین دبیرادرس کانون
1قائم مقامعاطفه فرمهینیعفت قاسمیفرمهین دور میدان قائم مقام
2سرای نشاطزهرا محسن آبادیرقیه سلطانپورفرمهین خیابان شهید فهمیده شبکه بهداشت
3یاسفرخ نجف آبادیمعصومه علیجعفریفرمهین خیابان خلیج فارس حسینیه امام جعفرصادق
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.