رابطین معاونتها

تعداد بازدید:۱۶۶۱

معاونت آموزش و تحقیقات

خانم کهریزی
خانم اکرم شکرایی
خانم مسلمی


معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای قادرزاده
آقای مولایی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

آقای خوافی
آقای کریمی
خانم کیشانی

معاونت بهداشتی

خانم جعفری

معاونت درمان

خانم صادقی

کلید واژه ها: رابطین آماری