مطالب مرتبط با کلید واژه

رابطین آماری


رابطین معاونتها

معاونت آموزش و تحقیقات خانم کهریزی خانم اکرم شکرایی خانم مسلمی معاونت دانشجویی و فرهنگی آقای قادرزاده آقای مولایی معاونت توسعه مدیریت و منابع آقای خوافی آقای کریمی خانم کیشانی معاونت بهداشتی خانم جعفری معاونت درمان خانم صادقی

رابطین شبکه ها

اورژانس اراک آقای  مومنی شبکه بهداشت و درمان آشتیان آقای گنجی فاطمه صادقی شبکه بهداشت و درمان تفرش خانم فاطمه عیسایی خانم مینا شاهوردی شبکه بهداشت و درمان خنداب خانم عاطفه روغنیان خانم فاطمه ملکی آقای میثم نجفی شبکه بهداشت و درمان دلیجان آقای حسن صفری  خانم وحیده منصوری آقای مهدی سعیدی شبکه بهداشت و درمان ...

رابطین بیمارستان ها

بیمارستان قدس خانم اسماعیل بیگی آقای دلخوش مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) خانم احمدی خانم مریم احمدی خانم شهلا تقوایی مرکز آموزشی درمانی امیراامومنین (ع) آقای باقرنیا خانم منصوره شاه محمدی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر آقای نظری خانم سمیرا منتظری مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی خانم باقری خانم عاطفه عبداللهی مرکز آموزشی درمانی آیت اله ...