در اختیار قرار دادن سامانه صدور معرفی نامه آنلاین جهت بیمه شدگان نیروهای مسلح تا تاریخ ۱۵ /۵ /۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار و فناوری وزارت بهداشت

کلید واژه ها: بیمه شدگان نیروهای مسلح