آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سیستم های اطلاعات بیمارستانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرانشیز بیمه شدگان کمیته امداد با نظام ارجاعسیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ ژنتیکسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک- ویرایش مهرماه ۱۳۹۹سیستم های اطلاعات بیمارستانی
دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت و تعاملات الکترونیکی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت کشورسیستم های اطلاعات بیمارستانی
اعمال تغییرات در سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) بر اساس تعرفه های ۱۴۰۰سیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ تصویر برداریسیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ زمان و نحوه مصرف داروسیستم های اطلاعات بیمارستانی
دستورالعمل تفکیک و تمرکز درآمدهای داروییسیستم های اطلاعات بیمارستانی
شیوه نامه ثبت و تبادل پرونده بیماران بستری موقت بر بستر دیتاس ( درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت)سیستم های اطلاعات بیمارستانی
دستورالعمل پوشش بیمه ای داروی Remdesivirسیستم های اطلاعات بیمارستانی
راهنما ی فنی ماژول تصمیم یار ثبت دارو متناسب با اندیکاسیون و تجویزگر بیمهسیستم های اطلاعات بیمارستانی
اندیکاسیون های تجویز داروهاسیستم های اطلاعات بیمارستانی
اکسل تجویز داروسیستم های اطلاعات بیمارستانی