آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سیستم های اطلاعات بیمارستانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
پیاده سازی دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان درمانیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
پوشش داروهای مکمل خارج از تعهد سازمان های بیمه گر پایه در خرید راهبردی خدمات دوران بارداریسیستم های اطلاعات بیمارستانی
پوشش بیمه ای حوادث و ناهنجاری های اجتماعیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
سند راهنمای اتصال مراکز غیر دولتی به دیتاسسیستم های اطلاعات بیمارستانی
پیاده سازی سند راهنمای فنی بهره برداری از سرویس دریافت اطلاعات کسورات بیمهسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ پیاده سازی کدینگ بروزرسانی شده داروهای شیمیایی DIVENTIN و TEKAVENTسیستم های اطلاعات بیمارستانی
سند راهنمای اتصال مراکز غیر دولتی به دیتاسسیستم های اطلاعات بیمارستانی
پیاده سازی سرویس های الکترونیکی پایش بر خط بیمارستان و ثبت شناسه تخت های بیمارستانیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیاییسیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکملسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کدینگ بروز شده فرآورده های شیر خشک و غذای ویژهسیستم های اطلاعات بیمارستانی
کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیاییسیستم های اطلاعات بیمارستانی
زمانبندی توسعه داروهای مشمول استعلام شناسه رهگیری و ردیابیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
تغییرات در SDK شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کاهش هزینه های ارائه مراقبت های اضطراری ( اورژانسی) و تضمین دسترسی مردم به خدماتسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ثبت صحیح و دقیق خدمات ارائه شده در حوزه دندانپزشکیسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ تغییرات کدینگ انواع بخش هاسیستم های اطلاعات بیمارستانی
ابلاغ کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای بالک جالینوسیسیستم های اطلاعات بیمارستانی