ممنوعیت تبادل هرگونه اطلاعات کلیه سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت خارج از درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس)

کلید واژه ها: درگاه دیتاس