شیوه نامه ثبت و تبادل پرونده بیماران بستری موقت بر بستر دیتاس ( درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت)