مطالب مرتبط با کلید واژه

چشم انداز


برنامه چشم انداز

باسمه تعالی مقدمه ای بر عملکرد مدیریت آمار مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات به منظور جمع آوری داده های تولید شده در سیستم دانشگاه و پردازش آن و ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و اطلاعات و بعنوان مدیریتی که ...