برنامه چشم انداز

تعداد بازدید:۳۴۱۱

باسمه تعالی


مقدمه ای بر عملکرد مدیریت آمار
مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات به منظور جمع آوری داده های تولید شده در سیستم دانشگاه و پردازش آن و ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و اطلاعات و بعنوان مدیریتی که مستقیما زیر نظر  ریاست دانشگاه کار میکند   تشکیل گردیده است.رضایت مدیران ارشد دانشگاه ، کیفیت مطلوب ارایه خدمات، توانمندسازی نیروی انسانی و پاسخ بهنگام و بروز به مشتریان و ایمان به کار، صداقت درکار و رضایت مشتریان از جمله باورهای همیشگی این مدیریت می باشد. اطلاعات بنیان هر گونه تصمیم گیری است و به حق بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق , پیش بینی ها بر پایه حدس و گمان  خواهد بوده و تحقق آنها به شانس و تصادف وابسته خواهد بود .و هیچ مدیری بدون اطلاع از داشته ها و براورد توانمندی های سازمان خود و تجزیه و تحلیل علمی آنها نمی تواند در پیشبرد و ارتقا مجموعه تحت سرپرستی خود تصمیمات مناسب اتخاذ نماید . بنابر این اطلاعات جز اساسی و لاینفک تمامی فعالیتها می باشد و در طی سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است . ماهیت وجودی مجموعه ای تحت عنوان آمار در سازمانها جمع آوری و کنترل و تحلیل داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات قابل استفاده در سطوح مختلف مدیریتی سازمانها می باشد و ارائه آمار سالیانه نیز خدمتی در راستای ارائه آمار و اطلاعات در طول سال گذشته به تمامی واحد ها و دستگاههای مسئول می باشد .  
لزوم تدوین  برنامه استراتژیک 
هدف استراتژیک هدف بلند مدت سازمان می باشد . هدف در سازمان و مدیریت بر مبنای هدف یکی از رویکردهای مهم مدیریتی در نظام های پیشرفته کنونی می باشد .
در هر سازمان مدیر مجموعه می بایست اهداف بلند مدت و استراتژیک خود را مشخص نموده و برنامه عملیاتی سازمان خود را بر اساس این هدف تعیین و تنظیم نماید . در رویکرد استراتژیک تمامی برنامه های سازمان می بایست با نظری بر برنامه استراتژیک سازمان تنظیم گردد . 
یکی از مشکلات سازمانهای گسترده در زمینه اطلاعات ناهماهنگی منابع اطلاعاتی موجود و دشواری ارتباط و انتقال اطلاعات در بین منابع است . این برنامه با تعیین محیط و استانداردهای مشترک در سازمان بستری برای انتقال و ارتباط اطلاعات فراهم می اورد . هزینه و زمان دستیابی به یک سیستم اطلاعاتی جامع در سازمان آنقدر قابل ملاحظه است که برنامه ریزی استراتژیک اطلاعات را الزام میکند . مجموعه این  ویژگیها ضرورت و اهمیت انجام برنامه استراتژیک را به عنوان پایه همه پروژه های آینده در زمینه اطلاعات را کاملا آشکار می کند .


اهداف 
1-    افزایش ماموریتهای سازمانی مدیریت آمار و تعامل با کارشناسان آمار مراکز 
2-    تشکیل دوره های کوتاه مدت و بلند مدت جهت ارتقا  ئ سواد آماری  و تخصصی پرسنل
3-     افزایش برگزاری جلسات آموزشی به منظور توانمند سازی کاربران و ارتقا ئ مهارت ایشان در راستای  ایجاد گزارشات مورد نیاز و استفاده از آمارهای ثبتی 
4-    توسعه سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه در کلیه معاونتها  و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری 
5-    ایجاد و طراحی فرمهای موجود در معاونت اجتماعی در اتوماسیون آماری 
6-    طراحی داشبوردهای مدیریتی از اتوماسیون آماری در پورتال دانشگاه جهت تسهیل در انتشار داده ها و اطلاعات در حوزه سلامت برای دستیابی به آمار صحیح و بروز 
7-    طراحی فرمهای سالنامه آماری دانشگاه در اتوماسیون آماری مربوط به کلیه معاونتها جهت تسریع در تکمیل اطلاعات 
8-    ایجاد برنامه ای جامع در خصوص کنترل و نظارت بر روند جمع اوری اطلاعات و بروز رسانی داده های آماری و اطلاعاتی 
9-    بهینه سازی فرمهای آماری در سطح دانشگاه 
10-    استفاده بهینه از  بانکهای اطلاعاتی در کلیه معاونتها  با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز گروه آمار 
11-    افزایش نیروی انسانی متخصص در مدیریت آمار ستادی
12-    یکسان سازی آمار های پرسنلی با اجرای لینک ارتباطی بین پایگاه داده ها  ی بین اتوماسیون آماری و برنامه منابع انسانی  دانشگاه 
13-    تهیه  نشریه داخلی  در حوزه آمار بر اساس کلیه شاخصهای معاونتها در طول سال
14-    انجام تحقیقات پژوهشی در خصوص داده کاوی و شاخصهای کلیه معاونتها
15-    دسترسی به بانک اطلاعاتی اعضا هیات علمی با همکاری معاونت آموزش
16-    استقرار و سازماندهی نظام آمارهای ثبتی
17-    مکانیزمها یی برای ایجاد انگیزه در رابطین آماری در جهت ثبت دقیق اطلاعات
18-    استفاده از  نرم افزارهای جدید در حوزه  آمار در جهت جمع آوری و در دسترس قرار دادن اطلاعات
19-    ارتقا ئ سامانه آماری مورد استفاده در این مدیریت ورژن های جدید و قابلیت های جدید آن مانند : 
( اپلیکیشن موبایل  به منظور دردسترس قرار دادن اطلاعات )


نقاط قوت و فرصتها
1-    همکاری و تلاش رابطین آماری مبنی بر یکسان سازی آمارها 
2-    توجه مسئولین  و محققین و اساتید به استفاده کاربردی از آمار 
3-    وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب در واحد ستادها و واحدهای تابعه 
4-    تمایل مدیران به استفاده از تکنولوژی آماری و استفاده از ظرفیت های الکترونیکی کردن اطلاعات موجود واحد ها
5-    وجود سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه  و سیستم جامع آماری مکانیزه و ارتقائآن همگام با سایر مراکز
6-    تهیه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه در جهت تبیین جایگاه 
7-    تعامل برون سازمانی با سایر ادارات استان 
8-    برگزاری جلسات متعدد با رابطین آماری  و مسئولین مراکز در جهت ارتقا سطح دانش آنها در خصوص استفاده از سامانه اتوماسیون آماری 
9-    برگزاری جلسات با روسای معاونتها جهت آشنایی آنها با سامانه اتوماسیون آماری 
10-     ارائه و تهیه داشبوردها ی مدیریتی در جهت فرهنگ سازی استفاده مدیران از امار
11-    انجام پایشهای دوره ای به منظور کنترل و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و گزارش به مدیران
12-    باز آموزی و توانمند سازی نیروی انسانی متخصص در جهت آمار سازی دقیق
13-    به روز رسانی فرمها و ایجاد فرمهای جدید و ایجاد کاربریهای مورد نیاز و آموزش به کاربران 
14-    برگزاری آزمونها و کارگاههای آموزشی کد دار برای کارشناسان آمار
15-    گرفتن تاییدیه از مدیران در خصوص طراحی فرمها 
16-    تمایل مدیران به استفاده از اطلاعات آماری
17-    دستور العمل های بالا دستی مبنی بر توسعه دولت الکترونیک و افزایش جمع آوری اطلاعات به صورت الکترونیکی و کاهش استفاده از فرمهای دستی 
18-    گسترش شبکه های کامپیوتری در دورترین نقاط در جهت استفاده از نرم افزارهای جمع آوری آمار


 نقاط ضعف و تهدید ها 
1-    کمبود نیروی انسانی متخصص در مدیریت آمار 
2-    فقدان شرح وظیفه مناسب در خصوص مدیریت آماردر حوزه های محیطی
3-    عدم توجه به بازه زمانی تعیین شده در مکاتبات ارسالی 
4-    عدم وجود کارشناسان  آمار در معاونتهای دانشگاهی  و مراکز به طور مصوب و با شرح وظایف مشخص
5-    نحوه گردش داده ها و انجام کارهای موازی رابطین آماری که باعث کم کاری و گاهی عدم ثبت دقیق اطلاعات آمار می باشد . 
6-    عدم مکانیزمهایی برای ایجاد انگیزه در پرسنل آمارستاد و واحد های محیطی 
7-    عدم وجود ردیف بودجه مستقل جهت توسعه جمع آوری بانکهای کل دانشگاه در حوزه آمار و اطلاعات
8-    عدم همکاری  بعضی مدیران و کارکنان در استقرار اتوماسیون آماری و نداشتن اعتقاد به آمار و اطلاعات مبنای تصمیم گیری
9-    عدم الزام واحد ها در ارسال گزارش آماری به واحد آمار ستاد 
10-    عدم همکاری واحد های مرتبط بافعالیتهای آماری  ستاد دانشگاه نظیر نظام پزشکی – برنامه بودجه و......
11-    تغییرات شدید پرسنلی در حوزه های آماری مرتبط در محیط باعث اتلاف وقت آموزش نیروها می شود . 
 

 

برنامه چشم انداز سال 1397


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آمار چشم انداز تجزیه و تحلیل

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۸