مطالب مرتبط با کلید واژه

سال 1400


انتشار نسخه الکترونیکی بازسازی جمعیت و خانوار شهرستان‌های کل کشور در محدوده جغرافیایی شهریور ۱۴۰۰ (بر اساس نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵

پس از بازسازی جمعیت سال ۱۳۹۵ در قالب محدوده جغرافیایی پایان شهریور سال ۱۴۰۰، تعداد جمعیت شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۵ تغییر کرد. در یک دوره زمانی پنج ساله تعداد ۷۷۱,۱۶۲نفر بر جمعیت شهری افزوده و در مقابل همین مقدار از جمعیت روستایی کاسته شد.

ادامه مطلب