مطالب مرتبط با کلید واژه

شرکت‌های دانش‌بنیان


انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از فعالیت های تحقیق وتوسعه شرکت ها دانش بنیان ۱۳۹۸(سال اجرا ۱۳۹۹)

توزیع کل محققان شرکت‌های دانش‌بنیان برحسب مدرک تحصیلی، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ از ۲۰۲۳۴ نفر، تعداد ۳۰۱۸ نفر (۱۴/۹۲ درصد) دارای مدرک دکترای تخصصی، ۸۵۸۴ نفر (۴۲/۴۲ درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای، ۷۷۱۱ نفر (۳۸/۱۱ درصد) دارای مدرک کارشناسی و ۹۲۲ نفر (۴/۵۶ درصد) دارای مدرک کاردانی و پایین‌تر بوده‌اند.

ادامه مطلب