مطالب مرتبط با کلید واژه

شاخص های سلامت


شاخص های سلامت

امروزه، نظامهای اطلاعاتی در سازمانها و مراکز به عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می کنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می نمایند لذا یک نظام اطلاعاتی مناسب میتواند شواهد لازم را برای تصمیم گیری ...