شاخص های سلامت

تعداد بازدید:۸۳۰۶

امروزه، نظامهای اطلاعاتی در سازمانها و مراکز به عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می کنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می نمایند لذا یک نظام اطلاعاتی مناسب میتواند شواهد لازم را برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد. حاصل یک نظام اطلاعاتی مطلوب، شاخص هایی هستند که هم میتوانند پایه و اساس تصمیم گیری و برنامه ریزی قرار گیرند و هم قادرند عملکردها را در حوزه های مختلف مدیریتی،جغرافیایی سنجش و ارزیابی نمایند. شاخص ها، اگر چه ریشه در اقلام آماری دارند، لیکن خود ابزاری هستند که میتوانند داده های خام را به اطلاعات مفید تبدیل نمایند و با توانایی خود زمینه را برای مقایسه خدمات ارایه شده و امکانات مختلف هموار کنند. بدین ترتیب نظام اطلاعات و شاخص های مربوطه از اهمیت و ویژگی خاصی برخور دارند و تمامی تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان بنوعی به آنها نیازمندند. لذا با توجه به ضرورت امر و تقاضای و سفارش سازمانهای بین المللی و داخلی، این مرکز تصمیم گرفت که نسبت به جمع آوری و تعیین فهرست شاخصهای ملی در این مرحله اقدام نماید. با توجه به ضرورت امر از سال 1381 کمیته تعیین شاخص های سلامت در وزارت متبوع تشکیل و نسبت به بررسی ، تعیین و استاندارد نمودن شاخص های مورد نیاز اقدام نمود که اولین مجموعه در سال 1385 به چاپ رسید .نظر به تغییراتی که در طول زمان برای شاخص های مورد نیاز بوجود می آید ، امر بازنگری شاخص ها در سال 1387 به تصویب کمیته رسید و در طول سال این مسئله به انجام رسید و مجموعه حاضر تحت عنوان ویرایش دوم تدوین و منتشر گردید .


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: شاخص های سلامت

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۴۰۱