معرفی مدیرامورپشتیبانی ورفاهی

تعداد بازدید:۱۱۴۱

آقای محسن محمدی

 مدیرامور پشتیبانی ورفاهی

مدرک تحصیلی :کارشناس امور اداری (گواهینامه تخصصی نوع دوم)

سابقه خدمت: 26سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه سوم- مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی

شماره تلفن مستقیم:33133884

شماره مرکز تلفن: 8-33136055شماره داخلی :2231

کلید واژه ها: محسن محمدی مدیرامور پشتیبانی ورفاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰