آرشیو اخبار

تقویت و تعامل بین گروه های داخلی و جراحی

تقویت و تعامل بین گروه های داخلی و جراحی

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک در دیدار با گروه های داخلی و جراحی گفت: با بازنشسته شدن پیشکسوتان این دو گروه، نیاز است رزیدنت ها و دستیاران ماهر و متخصصی توسط اساتید برای جبران جای خالی آنان، تربیت شوند.

ادامه مطلب
جایگزینی برای بازنشستگان

جایگزینی برای بازنشستگان

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به نزدیک شدن  اکثر نیروهای دانشگاه علوم پزشکی به سن بازنشستگی، سهمیه خوبی در خصوص جذب نیروهای انسانی و جایگزین آنان اختصاص یافته است.

ادامه مطلب
شکل گیری نظام اداری پویا و کارآمد با تلاش های گزینش

شکل گیری نظام اداری پویا و کارآمد با تلاش های گزینش

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: شکل گیری نظام اداری پویا و کارآمد مستلزم وجود تشکیلاتی منسجم و قوانین، ضوابط و آیین نامه های الزام آور از یک سو و حضور نیروهای انسانی دلسوز، متعهد و متخصص از سوی دیگر است.

ادامه مطلب