اخبار اصلی

دانشگاه علوم پزشکی اراک همگام با طرح عدالت و تعالی نظام سلامت

دانشگاه علوم پزشکی اراک همگام با طرح عدالت و تعالی نظام سلامت جدید

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: هدف اصلی ارتقا کمی و کیفی عادلانه شاخص های سلامت و آموزش پزشکی می باشد و تمام سعی مان این است که اقدامات و عملکرد دانشگاه در راستای اجرای طرح عدالت و تعالی نظام سلامت باشد.

ادامه مطلب