قراردادهای دانشگاه با استخر

با پیگیریهای مدیریت امور پشتیبانی رفاهی دانشگاه و اداره رفاه و تربیت بدنی جهت رفاه حال همکاران گرامی چندین قرارداد با استخرهای سطح شهر اراک منعقد گردید که به پیوست بارگذاری می گردد.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)

کلید واژه ها: مدیریت امور پشتیبانی و رفاهیاداره رفاه و تربیت بدنیاستخر