قرارداد فروش رفاه کارت

جهت رفاه حال همکاران گرامی قراردادی فی مابین دانشگاه  و فروشگاه رفاه منعقد گردید که بر اساس آن پرسنل می توانند با خرید رفاه کارت علاوه بر استفاده از تخفیفات رایج در فروشگاه رفاه هزینه خرید خود را با یک تنفس سه ماه پرداخت نمایند.بر همین اساس همکاران محترم می توانندبا مراحعه به اداره رفاه و تربیت بدنی دانشگاه با پرکردن فرم مخصوص درخواست خود را جهت استفاده از خدمات کارت موصوف ارائه دهند.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)

کلید واژه ها: رفاه کارتاداره رفاه و تربیت بدنیمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی