مطالب مرتبط با کلید واژه

مسکن ملی


اطلاعیه تعاونی مسکن

فراخوان هیات موسس تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

با عنایت به حمایت و تاکید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر امانی جهت تشکیل تعاونی مسکن در جهت تامین مسکن یا سرمایه گذاری همکاران متقاضی و به منظور استفاده آحاد پرسنل شاغل در دانشگاه از مشوقها و تسهیلات دولت سیزدهم در بخش مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و حسب پیگیریهای انجام شده توسط اعضای محترم هیات موسس این تعاونی تشکیل گردیده است.

ادامه مطلب

مسکن ملی

ثبت نام مجدد از کلیه همکاران واجد شرایط دریافت مسکن ملی شاغل در واحدهای تابعه اراک لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸

ادامه مطلب