آرشیو اخبار

برگزاری اولین جلسه تدوین پیش نویس برنامه راهبردی مرجعیت علمی دانشگاه (آلاینده های محیطی و صنعتی)

در این جلسه که با حضور اعضای هیئت علمی کمیته تدوین در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ برگزار گردید، پیش نویس برنامه راهبردی از گروه های مختلف آموزشی صورت گرفت و موارد مرتبط با تدوین برنامه راهبردی مبتنی بر ماتریس SWOT شامل عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) با نظر گروه های تخصصی مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت موارد مورد توافق در پیش نویس نهایی گنجانده شد تا در تعیین استراتژی ها به کار گرفته شوند.

ادامه مطلب