آرشیو اخبار

جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه

جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه با حضور اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی برگزار گردید. در این جلسه پیش نویس اولیه برنامه راهبردی جهت نهایی سازی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. با توجه به ضرایب و امتیازات نقاط ضعف و قوت سازمانی در کنار فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی، راهبرد کارگروه جهت نیل به اهداف مشخص شد. در نهایت با استفاده از خرد جمعی و بحث و تبادل نظر علمی، ماتریس راهبردها جهت نهایی سازی برنامه راهبردی تدوین گردید.

ادامه مطلب